Fältpostnummer

Uppbyggnad

Fältpostnummer

Under beredskapen användes 5-siffriga Fältpostnummer som täckadresser. Det
var ett hierarkiskt uppbyggt system.
I stort byggde systemet på att de två första siffrorna anger typ av förband,
tredje siffran regemente, fjärde siffran bataljon och sista siffran kompaniet.

800 00 - 899 99 var tilldelat flyget.
900 00 -999 99 trupper mm ur Marinen (kustartelleriet). Denna nummerserie
togs ur bruk den 1 november 1942 när Marinpostnummer infördes.

Adresslittera

Littera är latin och betyder bokstav. Enligt en bilaga till Allmän
krigspostplan, skulle posten till de förband som fått littera O sändas till
sorteringspostanstalten i Ånge. Övriga förbands post med littera F skulle
sändas till närmaste sorteringspostanstalt (vilken kunde vara Ånge).

I samma order upphävdes bruket av littera H. Under en kort tid använde
kustartilleriets Marindetachement Ö och S littera KD i Stockholms skärgård.

När ny Allmän krigspostplan infördes i november 1942 upphörde bruket av
littera, eftersom man ansåg att det kunde försena posten vid snabba
omflyttningar av förband.

Fältpostnummer med ortsnamn

Systemet med Fp-nummer var att man skulle hemlighålla förläggningsort.
Undantag var Landstormsförband/Lokalförsvarsförband samt Gotlands
försvarsområde. Dessa Fp-nummer skrevs i klartext, dvs med ortangivelse.

Upprättande 1937

Fältpostnumren upprättades 1937 som bilaga till den ALLMÄNNA KRIGSPOSTPLANen, och
faställdes med vissa ändringar 1938. Dessa nummer användes vid mobiliseringen 1939.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se