Kontraband

Betydelse

Kontraband kommer från det italienska ordet contrabando, (handel) emot lagarna.
Med krigskontraband brukar avses varor som förs på neutrala fartyg till eller ifrån ett land,
som befinner sig i krig och som fienden försöker lägga beslag på.
Eftersom rättsläget var oklart hölls en konferens i London 1908-1909,
Londondeklarationen (London Naval Declaration). Denna traktat blev dock aldrig ratificerad.

Första världskriget

Vid första världskrigets utbrott svarade de krigförande länderna, på en direkt fråga från USAs regering,
att man tänkte följa den. Den brittiska med vissa inskränkningar.
Under kriget blev inskränkningarna större och större. Enligt en samtida tidningsartikel räknades allting,
som krigskontraband utom hattprydnader och balskor.

Deklarationen skiljer på absolut kontraband (produkter enbart avseda för militärt bruk) och relativt
kontraband (produkter som har både militärt och cilit bruk, t ex taggtråd).

Andra världskriget

Under andra världskriget "struntade" man som regel i deklarationen och sänkte fartygen.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se